• തല_ബാനർ

മരച്ചീനി അന്നജം ബാഗ്

  • 850KG മരച്ചീനി അന്നജം/കസാവ സ്റ്റാർച്ച് ബാഗ്

    850KG മരച്ചീനി അന്നജം/കസാവ സ്റ്റാർച്ച് ബാഗ്

    ഞങ്ങൾ ജംബോ ബാഗ്, പിപി നെയ്ത ബാഗ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നു, 1988 മുതൽ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ഫയൽ ചെയ്യുന്നു.

    ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായും മരച്ചീനി സ്റ്റാർച്ച് ജംബോ ബാഗും റൈസ് ജംബോ ബാഗും നൽകുന്നു.ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഏത് പരിശോധനയും നേരിടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്.തുടക്കത്തിൽ തന്നെ, ഞങ്ങൾ തായ്‌ലൻഡിലേക്ക് പ്രതിമാസം ഒരു കണ്ടെയ്‌നർ മാത്രമേ കയറ്റി അയയ്‌ക്കൂ, ഞങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും ഡെലിവറി സമയവും സുസ്ഥിരമാണ്, മികച്ച സേവനത്തിന് ശേഷം.ഇപ്പോൾ, പ്രതിമാസം 15-20 കണ്ടെയ്‌നറുകൾ തായ്‌ലൻഡിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു.